Informacja

Zamknij informację
Zgłoszenie szkody na osobie z OC sprawcy wypadku 14.01.2014
Celem prezentowanego wzoru pisma, jest zgłoszenie szkody na osobie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Wzór dotyczy, skierowania zgłoszenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zgłoszenie szkody osobowej może nastąpić obok zgłoszenia szkody np. na pojeździe. Oba zgłoszenia mogą zostać skierowane do ubezpieczyciela osobno.
czytaj więcej >>>
wzór odwołania do ubezpieczyciela z NNW szkolnego 08.01.2014
Poniżej znajduje się wzór odwołania do ubezpieczyciela o zapłatę pełnego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wzór został sporządzony w oparciu o założenie, że ubezpieczyciel przyjął już co do zasady odpowiedzialność za wypadek, wypłacił kwotę odszkodowania, ale które jest zaniżone i nieodpowiednie. Jeżeli jest nowa, dalsza dokumentacja z leczenia, która dotychczas nie była przesłana ubezpieczycielowi, to należy ją wskazać w odwołaniu i załączyć do odwołania. Przed wytoczeniem odwołania warto uzyskać od ubezpieczyciela kopię akt szkody NNW, a co najmniej kopię orzeczenia lekarskiego. Wzory wniosków o akta i orzeczenia są w Lexshopie. Wzór odwołania z komentarzem liczy 4 strony.
czytaj więcej >>>
Bonifikata za brak prądu 07.01.2014
Poniżej znajduje się wzór wniosku do dostawcy energii elektrycznej o bonifikatę z związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Celem wniosku jest uzyskanie bonifikaty za przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii elektrycznej – tak planowanych jak i nieplanowanych przerw. W przypadku przerwy planowanej jednorazowa jej długość nie powinna przekroczyć 16 godzin, natomiast suma przerw planowanych w danym roku 35 godzin. W przypadku przerwy nieplanowanej jeżeli przekroczy ona 24 godziny lub 48 godzin w danym roku, to przysługuje bonifikata. Zgodnie z przepisami rozporządzenia należna bonifikata wynosi dziesięciokrotność średniej wartości niedostarczonej energii elektrycznej, której to ilość obliczana jest na podstawie poboru w odpowiednim dniu tygodnia poprzedniego. Wniosek o bonifikatę do ENEA: https://www.lexshop.com.pl/pismo/195/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-enea Wniosek o bonifikatę do TAURON: https://www.lexshop.com.pl/pismo/196/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-tauron Wniosek o bonifikatę do PGE: https://www.lexshop.com.pl/pismo/197/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-pge Wniosek o bonifikatę ENERGA: https://www.lexshop.com.pl/pismo/198/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-energa Wniosek o bonifikatę RWE STOEN: https://www.lexshop.com.pl/pismo/199/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-rwe-stoen
czytaj więcej >>>
Zgłoszenie szkody z OC spółdzielni mieszkaniowej 04.01.2014
Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę i o inne roszczenia z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wypadku na dziurawym, krzywym chodniku, drodze etc. Aby uzyskać informację, gdzie jest ubezpieczona dana spółdzielnia mieszkaniowa należy wysłać do niej wniosek o wskazanie polisy OC – wniosek taki jest w Lexshop. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Ubezpieczyciel winien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Od 31 dnia przysługują Państwu odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Wzór liczy z komentarzem radcy prawnego 7 stron.
czytaj więcej >>>
wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS 03.01.2014
Jeżeli ZUS odmówi Ci przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z ustawy wypadkowej, to od decyzji odmownej ZUS przysługuje Ci odwołanie do sądu. Poniższe pismo dotyczy sytuacji, gdy ZUS twierdzi, iż do wypadku przy pracy jakoby doszło tylko i wyłącznie z powodu Twojego rażącego niedbalstwa i dlatego ZUS odmawia Ci świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy pracy z ustawy wypadkowej. Odwołanie wnosisz do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS. Postępowanie sądowe przeciwko ZUS jest wolne od opłat, a więc nie musisz uiścić opłaty sądowej, ani zaliczek na biegłych w toku sprawy sądowej.
czytaj więcej >>>