Informacja

Zamknij informację
Pozew o przywrócenie do pracy 10.01.2014
Pozew obejmuje osiem stron oraz dodatkowo pisemny komentarz praktyczny, który powstał w oparciu o inne przeprowadzone postępowania sądowe i podpowiada jak postępować. Wzór dotyczy sytuacji gdy Rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, podając przyczyny które nie mają uzasadnienia. Roszczenia pozwu dotyczą przywrócenia do pracy na dotychczasowym stanowisku oraz zasądzenia kwoty za pozostawanie bez pracy.
czytaj więcej >>>
Wzór umowy zlecenia - wykonanie serwisu internetowego 09.01.2014
Niniejszy wzór umowy zlecenia - wykonanie serwisu internetowego przeznaczony jest dla stron – przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Jeżeli którąkolwiek ze stron umowy ma być innego rodzaju podmiot, w szczególności spółka prawa handlowego, należy szczególną uwagę zwrócić na oznaczenie sposobu reprezentacji strony. Pismo jest tylko wzorem – zasadniczo wszystkie jego postanowienia mogą zostać zmienione, zastąpione innymi, uzupełnione lub usunięte - zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą ukształtować treść łączącej je umowy zgodnie z własną wolą, z wyjątkiem tych postanowień, co do których przepisy kodeksu cywilnego nie dopuszczają odstępstw od regulacji kodeksowej. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie do warunków konkretnej umowy fragmentów oznaczonych kolorem czerwonym. Informacje podane kursywą należy usunąć. Zakres przedmiotowy umowy, tj. szczegóły projektu serwisu internetowego, jaki ma zostać wykonany, powinien zostać szczegółowo opisany w załączniku nr 1, który znajduje się na końcu pisma. Precyzyjne opisanie zakresu prac pozwoli na uniknięcie sporów na etapie wykonania projektu. Projekt przewiduje dwa etapy wykonania umowy oraz rozliczeń finansowych – opracowanie i zatwierdzenie projektu graficznego oraz gotowej, ostatecznej wersji serwisu internetowego. W razie potrzeby zasady te mogą zostać przez strony zmodyfikowane. Projekt dodatkowo zabezpiecza interes zleceniodawcy, przewidując kary umowne z tytułu przekroczenia terminu wykonania zlecenia
czytaj więcej >>>
wzór odwołania do ubezpieczyciela z NNW szkolnego 08.01.2014
Poniżej znajduje się wzór odwołania do ubezpieczyciela o zapłatę pełnego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wzór został sporządzony w oparciu o założenie, że ubezpieczyciel przyjął już co do zasady odpowiedzialność za wypadek, wypłacił kwotę odszkodowania, ale które jest zaniżone i nieodpowiednie. Jeżeli jest nowa, dalsza dokumentacja z leczenia, która dotychczas nie była przesłana ubezpieczycielowi, to należy ją wskazać w odwołaniu i załączyć do odwołania. Przed wytoczeniem odwołania warto uzyskać od ubezpieczyciela kopię akt szkody NNW, a co najmniej kopię orzeczenia lekarskiego. Wzory wniosków o akta i orzeczenia są w Lexshopie. Wzór odwołania z komentarzem liczy 4 strony.
czytaj więcej >>>
Wzór wniosku o wypłatę z NNW szkolnego 07.01.2014
Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Pismo obejmuje zgłoszenia roszczenia i świadczenia z tytułu: 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu, 2. zwrotu kosztów leczenia, 3. niezdolności do nauki, 4. diety szpitalnej za każdy dzień pobytu w szpitalu, 5. zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów. Pismo z komentarzem liczy 5 stron.
czytaj więcej >>>
Bonifikata za brak prądu 07.01.2014
Poniżej znajduje się wzór wniosku do dostawcy energii elektrycznej o bonifikatę z związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Celem wniosku jest uzyskanie bonifikaty za przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii elektrycznej – tak planowanych jak i nieplanowanych przerw. W przypadku przerwy planowanej jednorazowa jej długość nie powinna przekroczyć 16 godzin, natomiast suma przerw planowanych w danym roku 35 godzin. W przypadku przerwy nieplanowanej jeżeli przekroczy ona 24 godziny lub 48 godzin w danym roku, to przysługuje bonifikata. Zgodnie z przepisami rozporządzenia należna bonifikata wynosi dziesięciokrotność średniej wartości niedostarczonej energii elektrycznej, której to ilość obliczana jest na podstawie poboru w odpowiednim dniu tygodnia poprzedniego. Wniosek o bonifikatę do ENEA: https://www.lexshop.com.pl/pismo/195/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-enea Wniosek o bonifikatę do TAURON: https://www.lexshop.com.pl/pismo/196/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-tauron Wniosek o bonifikatę do PGE: https://www.lexshop.com.pl/pismo/197/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-pge Wniosek o bonifikatę ENERGA: https://www.lexshop.com.pl/pismo/198/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-energa Wniosek o bonifikatę RWE STOEN: https://www.lexshop.com.pl/pismo/199/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-rwe-stoen
czytaj więcej >>>