Informacja

Zamknij informację
Skarga do KNF - ubezpieczyciel nie płaci w terminie 19.02.2014
Celem pisma jest spowodowanie, by ubezpieczyciel który naruszył ustawowe terminy likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania tj. nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, zajął merytoryczne stanowisko w sprawie. Pismo dotyczy roszczeń zgłoszonych z obowiązkowego ubezpieczenia OC placówki służby zdrowia albo lekarza. Komisja Nadzoru Finansowego jest państwowym organem nadzoru m.in. nad ubezpieczycielami, który dysponuje kompetencjami władczego ingerowania w ich działalność. Interwencja KNF wymusi na ubezpieczycielu rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń i zajęcie stanowiska w sprawie (choć nie gwarantuje, że decyzja ubezpieczyciela będzie dla Państwa pozytywna). Skargę należy wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego listem poleconym. Nie ma żadnego terminu do wniesienia skargi do KNF - skargę można wnieść w każdym czasie. Wniesienie skargi do KNF nie podlega żadnej opłacie. Skargę może wnieść ubezpieczony, ubezpieczający, poszkodowany, czy też każdy inny podmiot, którego interes został naruszony zachowaniem ubezpieczyciela. Można także wnieść równolegle skargę do Rzecznika Ubezpieczonych na bezprawne działanie ubezpieczyciela.
czytaj więcej >>>
Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym 18.02.2014
Czasami bez naszej winy upłynie termin na złożenie odwołania od otrzymanej decyzji. Załączone pismo pozwoli Ci wystąpić o przywrócenie tego terminu. Wraz z pismem należy złożyć odwołanie od decyzji.
czytaj więcej >>>
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 17.02.2014
Wniosek dotyczy sytuacji, gdy zmarły miał żonę i troje dzieci. Córka w wyniku ślubu zmieniła nazwisko. Jedna osoba złożyła dodatkowo u notariusza oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
czytaj więcej >>>
Wniosek do KRUS o odszkodowanie 16.02.2014
Poniżej znajduje się wzór wniosku do KRUS o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku przy pracy rolniczej przez rolnika lub domownika. Aby ubezpieczony uzyskał odszkodowanie, zdarzenie, wskutek którego doszło do powstania u niego szkody na osobie musi odpowiadać określonych cechom, wskazanym w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. musi być wypadkiem przy pracy rolniczej. Zgodnie ze wskazanym przepisem za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa rolnego domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności określonych w pkt. 3 albo w drodze powrotnej. Każdy jeden procent uszczerbku na zdrowiu to świadczenie w kwocie 650 zł – stan na dzień 30 sierpnia 2013 r. Wysokość ww. świadczenia ulega okresowej waloryzacji.
czytaj więcej >>>
Czynny żal podatnika 11.02.2014
Czynny żal, to pismo, które ma zwolnić podatnika z odpowiedzialności karnoskarbowej za popełniony czyn niedozwolony, np. brak wpłaty podatku w terminie, brak złożenia deklaracji podatkowej, brak złożonej informacji podatkowej, itp.
czytaj więcej >>>