Informacja

Zamknij informację
Wniosek o uchylenie mandatu karnego 25.04.2014
Poniżej znajduje się wzór wniosku o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy wnieść w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się mandatu, tj. od momentu zapłacenia mandatu gotówkowego lub daty przyjęcia mandatu w przypadku mandatu kredytowanego. Termin ten może zostać przywrócony, jednak jak zawsze w takim przypadku konieczne jest zaistnienie ważnych powodów przemawiających za przywróceniem terminu, a także złożenie wniosku o przywrócenia terminu wraz z wnioskiem o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy wysłać listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego, w rejonie którego wystawiony został mandat karny. W przypadku złożenia wniosku osobiście należy pamiętać o przygotowaniu trzech egzemplarzy wniosku, bowiem na jednym z nich zostanie złożona prezentata (pieczęć) wraz z datą i podpisem, które poświadczają złożenie wniosku. Jest to szczególnie ważne ze względu na krótki, wynoszący zaledwie 7 dni termin na złożenie wniosku. W przypadku nadania wniosku listem poleconym dla zachowania siedmiodniowego terminu wystarczy nadanie wniosku w ww. terminie w placówce pocztowej, tj. decydująca jest data stempla pocztowego, a nie data jego odbioru przez adresata. Należy pamiętać, że za placówki tego typu uznaje się jedynie placówki Poczty Polskiej, nie zaś firmy kurierskie czy inne podmioty świadczące usługi pocztowe.
czytaj więcej >>>