Informacja

Zamknij informację
Wniosek o zezwolenie na małżeństwo małoletniej 25.03.2014
Z wnioskiem o udzielenie przez sąd zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez małoletnią, może wystąpić małoletnia, która ma ukończone 16 lat. Należy pamiętać, że sąd, wyrazi zgodę jedynie w przypadku zaistnienia ważnych powodów, biorąc pod uwagę dojrzałość psychiczna, emocjonalna małoletniej oraz podejście rodziców do planowanego małżeństwa. W związku z tym, w uzasadnieniu, należy powyższe przesłanki wskazać i odpowiednio udowodnić. Odpowiednio opłacony wniosek należy skierować do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawczyni.
czytaj więcej >>>
Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego 19.03.2014
Z żądaniem o uznanie spadkobiercy za niegodnego może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobiercę można uznać za niegodnego jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.
czytaj więcej >>>
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 18.03.2014
Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, zgłosić sędziemu – komisarzowi swoją wierzytelność na piśmie złożonym w dwóch egzemplarzach. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę; 2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; 3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; 4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;( wg kryterium wskazanego w art. 342 pr.u.i.n.) 5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia; 6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; 7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne; 8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj. Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie sądowej.
czytaj więcej >>>
Wniosek o wyłączenie sędziego 17.03.2014
Wniosek o wyłączenie sędziego strona może zgłosić pisemnie albo ustnie do protokołu w sądzie, w którym toczy się sprawa. We wniosku należy wskazać konkretnego sędziego i uprawdopodobnić przyczyny jego wyłączenia, w szczególności przytaczając okoliczność, której zaistnienie mogło wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu. Wniosek jest wolny od opłat.
czytaj więcej >>>
Odwołanie do sądu od decyzji ZUS 12.03.2014
Poniżej wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS przyznającej zaniżone jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Wzór odwołania dotyczy zaniżonego przez ZUS uszczerbku na zdrowiu pracownika po wypadku przy pracy. Do wzoru pisma dołączony jest także komentarz prawnika jak postępować w sprawie. Postępowanie sądowe z ubezpieczeń społecznych jest wolne od opłat. Każdy jeden procent uszczerbku więcej to ponad 700 zł dalszego odszkodowania.
czytaj więcej >>>