Informacja

Zamknij informację
Zgłoszenie wypadku przy pracy do ZUS 07.03.2014
Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia wypadku przy pracy do ZUS i wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Do wniosku koniecznie należy załączyć protokół powypadkowy sporządzony przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę oraz zaświadczenie lekarskie N-9, a także pełną dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku przy pracy – we wniosku należy także dokładnie opisać własnymi słowami wszelkie ograniczenia, negatywne następstwa wypadku na zdrowiu, ograniczenia, odczuwane dolegliwości, bóle etc. Wniosek z komentarzem prawnika co do postępowania w sprawie liczy 3 strony.
czytaj więcej >>>
pozew o separację 01.03.2014
Poniżej znajduje się pozew o orzeczenie separacji bez winy stron, wraz z uregulowaniem kwestii władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi oraz alimentów.
czytaj więcej >>>
Skarga do KNF - ubezpieczyciel nie płaci w terminie 19.02.2014
Celem pisma jest spowodowanie, by ubezpieczyciel który naruszył ustawowe terminy likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania tj. nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, zajął merytoryczne stanowisko w sprawie. Pismo dotyczy roszczeń zgłoszonych z obowiązkowego ubezpieczenia OC placówki służby zdrowia albo lekarza. Komisja Nadzoru Finansowego jest państwowym organem nadzoru m.in. nad ubezpieczycielami, który dysponuje kompetencjami władczego ingerowania w ich działalność. Interwencja KNF wymusi na ubezpieczycielu rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń i zajęcie stanowiska w sprawie (choć nie gwarantuje, że decyzja ubezpieczyciela będzie dla Państwa pozytywna). Skargę należy wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego listem poleconym. Nie ma żadnego terminu do wniesienia skargi do KNF - skargę można wnieść w każdym czasie. Wniesienie skargi do KNF nie podlega żadnej opłacie. Skargę może wnieść ubezpieczony, ubezpieczający, poszkodowany, czy też każdy inny podmiot, którego interes został naruszony zachowaniem ubezpieczyciela. Można także wnieść równolegle skargę do Rzecznika Ubezpieczonych na bezprawne działanie ubezpieczyciela.
czytaj więcej >>>
Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym 18.02.2014
Czasami bez naszej winy upłynie termin na złożenie odwołania od otrzymanej decyzji. Załączone pismo pozwoli Ci wystąpić o przywrócenie tego terminu. Wraz z pismem należy złożyć odwołanie od decyzji.
czytaj więcej >>>
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 17.02.2014
Wniosek dotyczy sytuacji, gdy zmarły miał żonę i troje dzieci. Córka w wyniku ślubu zmieniła nazwisko. Jedna osoba złożyła dodatkowo u notariusza oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
czytaj więcej >>>