Informacja

Zamknij informację

Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego

środa 19 marzec 2014

Z żądaniem o uznanie spadkobiercy za niegodnego może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobiercę można uznać za niegodnego jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/244/pozew-o-uznanie-spadkobiorcy-za-niegodnego