Informacja

Zamknij informację

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

piątek 25 kwiecień 2014

Poniżej znajduje się wzór wniosku o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy wnieść w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się mandatu, tj. od momentu zapłacenia mandatu gotówkowego lub daty przyjęcia mandatu w przypadku mandatu kredytowanego. Termin ten może zostać przywrócony, jednak jak zawsze w takim przypadku konieczne jest zaistnienie ważnych powodów przemawiających za przywróceniem terminu, a także złożenie wniosku o przywrócenia terminu wraz z wnioskiem o uchylenie mandatu karnego. Wniosek o uchylenie mandatu karnego należy wysłać listem poleconym lub złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego, w rejonie którego wystawiony został mandat karny. W przypadku złożenia wniosku osobiście należy pamiętać o przygotowaniu trzech egzemplarzy wniosku, bowiem na jednym z nich zostanie złożona prezentata (pieczęć) wraz z datą i podpisem, które poświadczają złożenie wniosku. Jest to szczególnie ważne ze względu na krótki, wynoszący zaledwie 7 dni termin na złożenie wniosku. W przypadku nadania wniosku listem poleconym dla zachowania siedmiodniowego terminu wystarczy nadanie wniosku w ww. terminie w placówce pocztowej, tj. decydująca jest data stempla pocztowego, a nie data jego odbioru przez adresata. Należy pamiętać, że za placówki tego typu uznaje się jedynie placówki Poczty Polskiej, nie zaś firmy kurierskie czy inne podmioty świadczące usługi pocztowe.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/246/wniosek-o-uchylenie-mandatu-karnego