Informacja

Zamknij informację

ZUS odmówił, bo zarzucił Ci winę umyślną lub rażące niedbalstwo? - odwołanie

poniedziałek 09 lutego 2015

Wzór stanowi odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w przypadku, gdy ZUS twierdzi, iż do wypadku doszło wyłącznie w wyniku rażącego niedbalstwa albo winy umyślnej ubezpieczonego. Odmowa wypłaty przez ZUS świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego może nastąpić wyłącznie na skutek kumulatywnego spełnienia się następujących przesłanek: 1. naruszenia przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, dokonanego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (przy czym organ rentowy musi wskazać wyraźnie, na który stopień winy się powołuje); 2. udowodnienia przez organ rentowy dokonanych naruszeń oraz udowodnienia przez organ rentowy, iż zachowanie ubezpieczonego zakwalifikowane jako umyślne albo rażące niedbalstwo było wyłączną przyczyną wypadku i nie istniały żadne inne współprzyczyny wypadku. Odwołanie wnosi się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Postępowanie sądowe przeciwko ZUS jest wolne od opłat.

Wzór odwołania od decyzji ZUS:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/248/odwolanie-od-odmowy-zus-wyplaty-odszkodowania-za-wypadek-przy-pracy-razace-niedbalstwo-wina-umyslna-ubezpieczonego