Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Opis:

Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, zgłosić sędziemu – komisarzowi swoją wierzytelność na piśmie złożonym w dwóch egzemplarzach. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę; 2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; 3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; 4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;( wg kryterium wskazanego w art. 342 pr.u.i.n.) 5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia; 6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; 7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne; 8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj. Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie sądowej.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 3

Cena: 25 pln