Informacja

Zamknij informację

Regulamin i ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępniania treści cyfrowych

przy użyciu serwisu internetowego LexShop (www.pisma-prawnicze.pl, www.lexshop.com.pl)

z dnia 24.12.2014 r.

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego LexShop  (www.pisma-prawnicze.pl, www.lexshop.com.pl) zwanego dalej "serwisem".

Właścicielem serwisu internetowego Lexshop jest Michał Strzelbicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Strzelbicki Eventum CDO, ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań, NIP 7792092351, REGON 300613590, e-mail: info@lexshop.com.pl, tel. (61) 855-24-45

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1ca0ca14-f559-49c8-b79c-aa6165e2178c


§1

Definicje

Pojęcia zawarte w regulaminie należy rozumieć jak poniżej:

 1. serwis – serwis internetowy Lexshop znajdujący się pod adresem www.lexshop.com.pl, www.pisma-prawnicze.pl

 2. administrator, usługodawca – właściciel serwisu internetowego

 3. użytkownik, usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu internetowego i usługi świadczonej drogą elektroniczną przez usługodawcę

 4. autor - radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, który jest autorem poszczególnych wzorów pism prawnych oraz publikacji w serwisie internetowym

 5. wzór pisma prawnego, wzór – dostępna w serwisie treść cyfrowa w postaci wzoru pisma prawnego, wzory umowy lub innego rodzaju wzory pisma w przykładowej sprawie danego typu sporządzony przez autora, dostarczana pocztą elektroniczną w postaci pliku .pdf; wzór pisma w żadnym razie nie stanowi indywidualnej analizy sprawy użytkownika, jak i nie daje gwarancji osiągnięcia przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołania skutku prawnego; wzór pisma nie stanowi porady prawnej, czy też innej porady;

 6. publikacja – tekst opublikowany przez autora w serwisie internetowym, który nie jest wzorem pisma prawnego; publikacja nie stanowi porady prawnej, czy też innej porady

§2

Cel serwisu

1. Celem serwisu jest świadczenie usług udostępniania użytkownikom za opłatą treści cyfrowych - wzorów pism prawnych stworzonych przez autorów, którymi są profesjonalni pełnomocnicy tj. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi.

2. Celem serwisu jest także poszerzanie świadomości prawnej obywateli poprzez umożliwienie autorom umieszczanie w serwisie internetowym publikacji zwiększających świadomość prawną obywateli.

3. Prowadzenie serwisu internetowego oraz umieszczanie i wystawianie przez administratora wzorów pism w serwisie nie stanowi wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego.

§3

Zasady korzystania z serwisu i wymagania techniczne

1. Treść regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana przez usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.lexshop.com.pl lub www.pisma-prawnicze.pl

2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bez wyjątków.

3. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody usługodawcy, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą serwisu.

4. Do korzystania z serwisu wymagany jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z serwisem.

§4

Zawarcie umowy i jej wykonanie

1. Usługodawca wskazuje, a usługobiorca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że wszystkie wzory pism w serwisie są udostępnianie usługobiorcy w formacie .pdf oraz iż wszystkie wzory w serwisie są udostępnianie usługobiorcom przez usługodawcę odpłatnie.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi dochodzi z chwilą dotarcia do usługodawcy oświadczenia woli usługobiorcy o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz o akceptacji ceny za udostępnienie wybranego wzoru pisma, składanego poprzez usługobiorcę poprzez kliknięcie przycisku "zapłać". Klikając przycisk "zapłać" usługobiorca potwierdza, że jest świadomy że udostępnienie wzoru pisma wymaga zapłaty. Usługobiorca wpłacając cenę na podany przez usługodawcę rachunek bankowy wyraża zgodę na wykonanie świadczenia usługi w całości przed upływem terminu do odstapienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 i pkt 13 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a tym samym oświadcza że akceptuje, że nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy w trybie art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta po przesłaniu przez serwis zakupionych wzorów pism.

3. Usługobiorcy zostanie przesłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wybrany przez niego wzór pisma w formacie .pdf po uiszczeniu na rachunek wskazany przez usługodawcę ceny przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usługi w formie wiadomości e-mail zawierającej zakupione wzory.

4. Cena wzoru pisma podana jest przy ikonie danego wzoru. Ceny wzorów są cenami brutto tj. zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT).

5. W celu uzyskania wybranego wzoru pisma usługobiorca winien łącznie:

a) dodać wybrany wzór pisma do koszyka

b) zarejestrować się w serwisie podając swój nick, hasło oraz adres poczty elektronicznej albo kupić pismo jako „gość” bez konieczności rejestracji

c) zaakceptować niniejszy regulamin oraz cenę za wybrany wzór pisma,

d) wskazać pełne i prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, adres, a w przypadku przedsiębiorcy firmę, siedzibę, NIP),

e) wskazać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany wzór pisma w formacie .pdf oraz faktura VAT w formacie .pdf wraz z informacjami dotyczące stosowania wzoru pisma,

f) jednoznacznie wyrazić wolę uzyskania dostępu do wybranych wzorów pism oraz potwierdzić świadomość konieczności dokonania zapłaty za usługę poprzez kliknięcie przycysku "zapłać",

f) uiścić cenę za wzór pisma za pośrednictwem systemu PayU na rachunek wskazany przez usługodawcę,

g) pobrać wzór pisma z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez usługobiorcę w toku składania zamówienia.

6. Zakupione wzory pism zostaną przesłane usługobiorcy w terminie 21 dni roboczych od dnia wpłynięcia ceny na rachunek bankowy usługodawcy, chyba że w trakcie procesu zakupu usługobiorca wyraził zgodę na przesłanie wzorów pism przez upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy - wówczas serwis podejmie starania, aby wzory były przesyłane na adres e-mail wskazany przez usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od dnia wpłynięcia ceny na rachunek wskazany przez usługodawcę. Wskazany w zdaniu poprzedzającym termin nie biegnie w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

7. Za zakup każdego wzoru wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi podanymi przez usługobiorcę w procesie składania zamówienia. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz na przesłanie faktury VAT w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej wskazany przez usługobiorcę w toku składania zamówienia.

8. Umowa jest wykonana i zakończona z chwilą dostarczenia wzoru pisma na konto poczty elektronicznej wskazane przez usługobiorcę.

§5

Zastrzeżenia i prawa autorskie

1. Wzory pism prawnych znajdujące się w serwisie internetowym są tylko i wyłącznie przykładami, jak można sformułować pismo w sprawie danego typu.

2. Wzory pism mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny w sprawach danego typu i w żadnym razie nie stanowią gotowego pisma w indywidualnej sprawie użytkownika.

3. Każdy zakupiony wzór pisma użytkownik musi dostosować do swojej indywidualnej sprawy – tak do stanu faktycznego swojej sprawy oraz do stanu prawnego w chwili wnoszenia pisma. W tym celu administrator zaleca skorzystanie z porady prawnej u autora pisma lub innego wybranego radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego.

4. W razie problemów z dostosowaniem wzoru pisma do indywidualnej sprawy użytkownika lub wystąpienia jakichkolwiek innych trudności, należy bezwzględnie przed wysłaniem pisma zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego w indywidualnej sprawie lub też powierzyć prowadzenie całej sprawy radcy prawnemu, adwokatowi lub doradcy podatkowemu.

5. Zawarte w zakupionym wzorze dane osobowe, wszelkie inne inne dane oraz stan faktyczny są całkowicie przykładowe. Wszelkie informacje, dane osobowe oraz okoliczności faktyczne sprawy jak i całe pismo użytkownik musi ze szczególną uwagą i starannością dostosować do swojej indywidualnej sprawy. W szczególności wszelkie dane zawarte we wzorze oznaczone kolorem czerwonym lub pochyłym pismem należy bezwzględnie zmienić albo usunąć, tak aby odpowiadały okolicznościom sprawy użytkownika. Wykropkowane miejsca należy uzupełnić o właściwe dane dotyczące okoliczności faktycznych lub prawnych sprawy.

6. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do administratora serwisu lub do autorów poszczególnych wzorów pism prawnych, publikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.

7. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do utworów i treści w nim zawartych.

8. Żadna część serwisu oraz żadna część wzoru i publikacji zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykorzystywania zakupionego wzoru pisma tylko w sprawie użytkownika, po uprzednim dostosowaniu wzoru do stanu faktycznego i aktualnego stanu prawnego.

9. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości, treści serwisu oraz wzoru pisma lub jego części bez zgody administratora serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§6

Odpowiedzialność


1. Za treść i zawartość wzoru pisma oraz publikacji zawartej w serwisie, w szczególności za ich zgodność z aktualnym stanem prawnym ponosi odpowiedzialność jego autor udostępniający poszczególny wzór pisma prawnego lub publikację w serwisie.

2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść, zawartość oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym wzoru pisma i publikacji zawartej w serwisie internetowym.

3. Administrator serwisu oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania wzoru pisma, w tym w szczególności za skorzystanie przez użytkownika ze wzoru pisma prawnego bez dostosowania go do indywidualnej sprawy użytkownika. Administrator zaleca użytkownikowi przed wysłaniem pisma zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata, czy też doradcy podatkowego w jego indywidualnej sprawie lub też powierzyć prowadzenie całej sprawy radcy prawnemu, adwokatowi lub doradcy podatkowemu.

4. Administrator serwisu oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osiągnięcie lub nieosiągnięcie przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołanie lub niewywołanie zamierzonego skutku prawnego, przy wykorzystaniu wzoru pisma. Administrator zaleca użytkownikowi przed wysłaniem pisma zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata, czy też doradcy podatkowego w jego indywidualnej sprawie lub też powierzyć prowadzenie całej sprawy radcy prawnemu, adwokatowi lub doradcy podatkowemu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu lub jego wadliwe działanie z przyczyn od niego niezależnych.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania po stronie usługobiorcy, w szczególności za zablokowanie lub przesłanie do skrzynki spam wiadomości e-mail od usługodawcy przez konto poczty elektronicznej usługobiorcy lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub telefonie lub innym urządzeniu mobilnym odbiorcy.

7. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych serwisu. W przypadku planowanej przerwy technicznej usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie serwisu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Usługobiorcy konsumentowi w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Konsument może skorzystać z tego prawa składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje usługobiorcy konsumentowi w przypadku wykonania w pełni usługi, za wyraźną zgodą usługobiorcy konsumenta, przed ww. terminem – art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysuguje także, jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do ostąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Usługobiorca konsument wpłacając wskazaną cenę za udostępnienie wzoru pisma na podany przez usługodawcę rachunek bankowy wyraża zgodę na wykonanie usługi w całości przed ww. terminem, a tym samym akceptuje, że został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu.

§8

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres usługodawcy lub na adres e-mail: reklamacja@lexshop.com.pl

2. Użytkownik powinien w reklamacji określić swoje dane umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację usługi której reklamacja dotyczy, czas i miejsce reklamowanej usługi, która stanowi podstawę reklamacji, przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania użytkownik oczekuje od administratora.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do serwisu.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysyłana na wskazany w reklamacji adres e-mail użytkownika lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

5. W razie uwzględnienia reklamacji usługa zostanie dokona ponownie. W razie odmowy uznania reklamacji administrator uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

§9

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podanych w procesie składania zamówienia, rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym koncie przez użytkownika odbywa się za zgodą użytkownika. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia danych lub konta użytkownika. Powyższe oświadczenie należy przesłać na adres właściciela serwisu lub na adres e-mail: daneosobowe@lexshop.com.pl

3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy między serwisem a użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4. Przekaz danych i informacji oraz dokonywanie transakcji internetowych w serwisie oparte są na protokole SSL wykorzystującym 128-bitowe szyfrowanie danych. Protokół jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi e-commerce i zapewnia pełną poufność i ochronę wszelkich przekazanych informacji, a także informacji zwrotnych.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż serwis korzysta z plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie przez użytkownika z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację na korzystanie z ww. technologii.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z  administratorem m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Serwis korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach świadczenia usług oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług;

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies?

W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zapoznanie się i zastosowanie się do instrukcji dostawcy używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§10

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie EVENTUM CDO Michał Strzelbicki z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

– przez e-mail: biuro@eventum.com.pl

– telefonicznie: 61 855 24 45, 510 943-567, 502 603 736.

 1. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z nami.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie po to, aby:

 • wykonać łączącą Ciebie z nami umowę, np. przesłać na wskazany przez Ciebie adres e-mail zakupione u nas wzory pism oraz wystawić i przesłać na wskazany przez Ciebie adres e-mail fakturę VAT dokumentującą dokonany przez Ciebie zakup.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych nam przed zawarciem umowy

 • Twój oraz nasz uzasadniony interes – mamy uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać Twoje dane osobowe – bez tego nie będziemy mogli wykonać łączącej Ciebie i nas umowy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń z umowy.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom, które z nami współpracują w zakresie obsługi transakcji, tj.: serwis payu.pl, w zakresie obsługi księgowej: serwis infakt.pl i biuro rachunkowe.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, jak i przetwarzania prowadzonego na innych podstawach prawnych. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.