Informacja

Zamknij informację

Regulamin prawnicy

Regulamin

serwisu internetowego LexShop dla autorów wzorów pism prawnych lub publikacji (www.pisma-prawnicze.pl, www.lexshop.com.pl)

z dnia 14.10.2013 r.

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego LexShop (www.pisma-prawnicze.pl, www.lexshop.com.pl, www.lexshop.pl) zwanego dalej "serwisem" przez autorów wzorów pism prawnych lub publikacji.

Właścicielem serwisu internetowego Lexshop jest Michał Strzelbicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Strzelbicki Eventum CDO, ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań, NIP 7792092351, REGON 300613590

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1ca0ca14-f559-49c8-b79c-aa6165e2178c

§1

Definicje

Pojęcia zawarte w niniejszym regulaminie należy rozumieć jak poniżej:

 1. serwis – serwis internetowy Lexshop znajdujący się pod adresem www.lexshop.com.pl, www.pisma-prawnicze.pl

 2. wystawca – właściciel serwisu Lexshop

 3. autor - radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, który jest autorem poszczególnych wzorów pism prawnych lub publikacji w serwisie

 4. użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu internetowego i usługi świadczonej drogą elektroniczną przez wystawcę i jednocześnie nie jest autorem

 5. wzór pisma – dostępny w serwisie wzór pisma prawnego, wzór umowy lub innego rodzaju wzór pisma w przykładowej sprawie danego typu sporządzony przez autora; wzór pisma w żadnym razie nie stanowi indywidualnej analizy sprawy użytkownika, jak i nie daje gwarancji osiągnięcia przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołania skutku prawnego; wzór pisma nie stanowi porady prawnej, czy też innej porady;

 6. publikacja – tekst opublikowany przez autora w serwisie internetowym, który nie jest wzorem pisma prawnego; publikacja nie stanowi porady prawnej, czy też innej porady

 7. regulamin Lexshop dla użytkowników – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników przy użyciu serwisu internetowego LexShop dostępny na stronie www serwisu;

 8. regulamin Lexshop dla autorów – niniejszy regulamin.

§2

Cel serwisu

1. Celem serwisu jest poszerzanie świadomości prawnej obywateli poprzez udostępnianie użytkownikom za opłatą wzorów pism prawnych stworzonych przez autorów, którymi są profesjonalni pełnomocnicy tj. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi.

2. Celem serwisu jest także poszerzanie świadomości prawnej obywateli poprzez umożliwienie autorom umieszczanie w serwisie internetowym publikacji zwiększających świadomość prawną obywateli.

3. Celem serwisu nie jest udzielanie pomocy prawnej w indywidualnych sprawach użytkowników.

4. Prowadzenie serwisu oraz wystawianie przez wystawcę w serwisie wzorów pism prawnych i publikacji autora nie stanowi wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego.

5. Wzory pism prawnych, informacje i publikacje zawarte w serwisie, w szczególności dane i informacje o autorach nie stanowią reklamy.

§3

Zasady korzystania z serwisu i wymagania techniczne

1. Treść regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana autorowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana przez autora w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.lexshop.com.pl lub www.pisma-prawnicze.pl

2. Autor potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu LexShop dla użytkowników jak i z treścią regulaminu LexShop dla autorów i akceptuje w całości i bez wyjątków ich treść.

3. Autor zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody usługodawcy, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą serwisu.

4. Do korzystania z serwisu wymagany jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z serwisem.

§4

Zawarcie umowy pomiędzy autorem i wystawcą

 1. Autor powierza, a wystawca zobowiązuje się do sprzedaży wzorów pism prawnych umieszczonych przez autora w serwisie Wystawcy.

 2. Strony zgodnie ustalają, że wzory pism prawnych zostaną sprzedane przez wystawcę użytkownikom serwisu na rachunek autora, lecz w imieniu wystawcy za cenę brutto wskazaną przez autora przy umieszczaniu danego wzoru pisma w serwisie. Autor upoważnia wystawcę do zmiany ceny wzoru pisma umieszczonego w serwisie według uznania wystawcy z tym zastrzeżeniem autora, że będzie zachowana przez wystawcę cena minimalna brutto oraz cena maksymalna brutto dla wzorów pism danego rodzaju, w poniższych przedziałach:

 1. pozew - 20-150 zł

 2. sprzeciw– 15-100 zł

 3. skarga do sądu administracyjnego - 29-150 zł

 4. apelacja - 40-200 zł

 5. pismo procesowe – 15-100 zł

 6. odwołanie - 15-100 zł

 7. pismo w postępowaniu administracyjnym - 15-100 zł

 8. umowa - 15-200 zł

 9. regulamin – 15-100 zł

 10. statut – 20-200 zł

 11. wniosek – 10-100 zł

 12. zgłoszenie - 15-100 zł
 13. zawiadomieie - 15-100 zł
 14. inne – 5-100 zł

 1. Wystawca dokonuje sprzedaży wzorów pism autora na warunkach i w trybie określonym w Regulaminie serwisu Lexshop dla użytkowników. Regulamin serwisu LexShop dla użytkowników jest dostępny w serwisie wystawcy. Autor oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem serwisu LexShop dla użytkowników i akceptuje w pełni jego postanowienia.

 2. W celu korzystania z serwisu przez autora konieczna jest rejestracja oraz posiadanie konta autora w serwisie.

 3. Rejestracji można dokonać na stronie www serwisu. Rejestracja jest bezpłatna.

 4. Konto autora tworzone jest przez wystawcę dla autora, który wypełnił formularz rejestracyjny dla autorów znajdujący się na stronie serwisu.

 5. Formularz rejestracyjny autora zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
  W formularzu rejestracyjnym autor podaje dobrowolnie swoje dane, w tym dane osobowe w zakresie niezbędnym do założenia konta autora oraz świadczenia usług zgodnie z niniejszym regulaminem i regulaminem dla użytkowników tj.:

 • imię i nazwisko autora,

 • tytuł zawodowy autora,

 • pełną nazwę kancelarii autora oraz jej adres (opcjonalnie),

 • dane kontaktowe do autora: telefon, e-mail, fax (opcjonalnie),

 • zdjęcie autora (opcjonalnie),

 • NIP oraz REGON autora,

 • adres e-mail do kontaktów z wystawcą i obsługi konta autora,

 • hasło do logowania w serwisie.

 1. Autor oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i wskazuje prawidłowe i pełne dane do wystawienia faktury VAT jeżeli są inne niż dane wskazane przez autora uprzednio.

 2. Autor wskazuje adres poczty elektronicznej, który służyć będzie do komunikacji z wystawcą, w tym także do przesyłania przez wystawcę miesięcznych zestawień sprzedaży pism autora w serwisie oraz do przesyłania faktur VAT przez autora dla wystawcy.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej autora zostanie przesłane przez serwis potwierdzenie procesu rejestracji wraz z linkiem aktywującym konto autora. Należy kliknąć otrzymany link lub przekleić go do okna przeglądarki.

 4. Z chwilą aktywacji konta autora i po przeprowadzeniu przez wystawcę procesu weryfikacji proces rejestracji zostaje zakończony.

 5. Weryfikacja polegać będzie na kontakcie telefonicznym, mailowym lub tradycyjną pocztą z autorem w celu zweryfikowania poprawności danych podanych podczas rejestracji. Wystawca będzie dążył do niezwłocznej weryfikacji danych autora, ale w przypadku dużej liczby zgłoszeń lub innych trudności termin weryfikacji może ulec przedłużeniu.

 6. Z chwilą zakończenia rejestracji pomiędzy autorem a wystawcą zostaje zawarta umowa na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 7. Z chwilą zakończenia rejestracji autor po zalogowaniu się w serwisie może stale korzystać z konta autora, z wyłączeniem sytuacji gdy ze względu na siłę wyższą lub okoliczności którym nie można było zapobiec dostęp do serwisu zostanie uniemożliwiony z przyczyn niezależnych od wystawcy lub ze względu na konieczność wprowadzenia zmian wystawca zarządzi przerwę techniczną. W takich sytuacjach wystawca dołoży starań by w możliwie najszybszym czasie przywrócić funkcjonalność serwisu, umożliwiając tym samym dostęp do konta autora.

 8. Korzystanie z konta autora w serwisie polega na:

a) możliwości dodawania przez autora w serwisie wystawcy wzorów pism prawnych na sprzedaż; dodając wzór pisma prawnego autor zobowiązuje się do:

 • dodawania i wystawiania w serwisie wzorów pism prawnych wyłącznie w formacie pdf; wystawianie wzorów pism prawnych w innym formacie niż pdf jest niedozwolone, a co niniejszym autor przyjmuje do wiadomości i czego zobowiązuje się przestrzegać;

 • dokonania krótkiego i zrozumiałego dla przeciętnego użytkownika serwisu opisu dodawanego pisma, w szczególności poprzez wskazanie w jakich sprawach, okolicznościach pismo dane jest konieczne lub pomocne, jakie może wywołać oczekiwane skutki prawne, inne przydatne informacje opisujące treść i użyteczność wzoru pisma,

 • opisania dodawanego wzoru pisma odpowiednimi słowami kluczowi dzięki którym użytkownik serwisu będzie mógł znaleźć wzór pisma poprzez wyszukiwarkę zainstalowaną w serwisie.

b) możliwości dodania w serwisie nieodpłatnych publikacji na tematy prawne; dodawanie publikacji odbywa się poprzez przesłanie publikacji na adres publikacje@lexshop.com.pl – tekst zostanie opublikowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania publikacji przez wystawcę,

c) możliwości dodawania, modyfikowania, usuwania danych o autorze – wystawca zapewni autorowi odrębną i dostępną dla wszystkich użytkowników serwisu podstronę w serwisie z jego danymi kontaktowymi i wykazem jego wzorów pism prawnych oraz możliwością krótkiego przedstawienia przez autora swej osoby i dorobku zawodowego użytkownikom serwisu. Dane i informacje o autorze na jego podstronie umieszcza tylko i wyłącznie autor, który jest także odpowiedzialny za ich treść. Strona z danymi autora w żadnym razie nie stanowi reklamy, czy też oferty zawarcia umowy, a tylko i wyłącznie neutralną i prawdziwą informację o autorze.


§5

Wzory prawne i publikacje


1. Autor zobowiązuje się do publikowania w serwisie tylko profesjonalnych wzorów pism prawnych i publikacji z dołożeniem staranności wymaganej od radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego. W szczególności autor zobowiązuje się także do umieszczenia w każdym wzorze pisma prawnego krótkiego opisu zawierającego informacje dla użytkownika w zakresie:

a) do czego służy dane pismo, do wywołania jakich skutków prawnych zmierza, w szczególności ze wskazaniem podstaw prawnych,

b) do jakich podmiotów i w jakim terminie należy wnieść dane pismo, ze szczególnym podkreśleniem ewentualnych nieprzekraczalnych terminów i terminów przedawnienia, w szczególności ze wskazaniem podstaw prawnych,

c) wskazanie opłat, które należy uiścić przy składania danego pisma, w szczególności ze wskazaniem podstaw prawnych.

2. Zawarte we wzorze dane osobowe, wszelkie inne inne dane oraz stan faktyczny winny być całkowicie przykładowe. Autor winien oznaczyć kolorem czerwonym lub pochyłym pismem dane, które użytkownik winien bezwzględnie zmienić albo usunąć, tak aby odpowiadały okolicznościom indywidualnej sprawy użytkownika.

3. Autor jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wzoru pisma prawnego lub publikacji w razie zmiany przepisów prawnych.

4. Autor zobowiązuje się, iż nie będzie umieszczał tych samych wzorów pism prawnych oraz publikacji w innych serwisach.

5. Każdy wzór pisma oraz publikacji autor opatruje swoimi danymi jako autora. Wzory bez danych autora będę usuwane przez wystawcę.

6. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do administratora serwisu lub do autorów poszczególnych wzorów pism prawnych, publikacji.

7. Autor oświadcza i gwarantuje, że dysponuje wszelkimi prawami do wzorów pism i publikacji w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy w tym w szczególności prawami autorskimi. W razie naruszenia praw innych osób, Autor zobowiązuje się do naprawienia wynikłej stąd szkody.

8. Autor oświadcza, że udostępniane w serwisie wystawcy wzory pism prawnych i publikacje nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, w zakresie uniemożliwiającym korzystanie z wzorów pisma prawnych i publikacji na zasadach wskazanych w niniejszej umowie. W razie naruszenia praw innych osób, Autor zobowiązuje się do naprawienia wynikłej stąd szkody.

9. Autor oświadcza, że wykorzystanie wzorów pism prawnych lub publikacji w serwisie Wystawcy w zakresie określonym umową nie wymaga pośrednictwa żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami.

10. Wystawca zastrzega możliwość odmowy przyjęcia i niezwłocznego zaprzestania rozpowszechniania wzorów pism i publikacji autora w przypadku uzyskania informacji, że wzory pism autora lub jego publikacje naruszają prawo lub prawem chronione dobra wystawcy lub osób trzecich.

11. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do utworów i treści w nim zawartych.

12. Żadna część serwisu oraz żadna część wzoru i publikacji zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykorzystywania zakupionego wzoru pisma tylko w sprawie użytkownika, po uprzednim dostosowaniu wzoru do stanu faktycznego i aktualnego stanu prawnego, a na co autor się godzi i zezwala.

13. Wystawca zobowiązuje się do korzystania z wzorów pism prawnych i publikacji a w zakresie i na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

14. Autor udziela Wystawcy upoważnienia na czas trwania korzystania przez autora z serwisu do nieodpłatnego i nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania ze wzorów pisma i publikacji na następujących polach eksploatacji w celu sprzedaży wzorów pism autora: 

 1. w zakresie rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie wzorów pism i publikacji autora w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem serwisu;

 2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wzorów pism i publikacji autora - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wzorów pisma i publikacji autora , w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych; wprowadzanie do pamięci komputerów i serwera, oraz pamięci urządzeń przenośnych;

 3. przysługuje wystawcy prawo do dokonywania zmian i opracowań w zakresie:

a) zmiany tytułów wzorów pism i publikacji autora, zmian słów kluczowych w opisie wzoru pisma i publikacji, zmian w opisie pisma;

b) dodawanie śródtytułów publikacji autora,

c) streszczenia, skróty i inne opracowywania wzorów pism i publikacji autora,

d) usuwanie błędów, takich jak literówki, błędy ortograficzne i stylistyczne;

e) możliwości ilustrowania wzorów pism prawnych i publikacji dowolnymi zdjęciami lub innymi grafikami w tym pochodzącymi od Wystawcy jak i podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem że, wykorzystane zdjęcia, grafika będą uzupełnieniem, nawiązaniem tematycznym do wzorów pisma prawnych lub publikacji autora.

§5

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalają, iż okresem rozliczenia sprzedaży wzorów pism w serwisie jest miesiąc kalendarzowy. Dniem sprzedaży jest ostatni dzień miesiąca.

2. W pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po rozliczanym miesiącu na adres poczty elektronicznej wskazany przez autora w procesie rejestracji konta autora w serwisie, wystawca wyśle zestawienie ilości i wartości sprzedaży brutto pism autora za cały poprzedni miesiąc.

3. Autor zobowiązuje się do wystawienia i wysłania faktury VAT dla wystawcy za poprzedni miesiąc sprzedaży w terminie do końca 7 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po rozliczanym miesiącu. Autor zobowiązuje się do wystawienia i przesłania wystawcy faktury VAT na adres faktura@lexshop.com.pl, zgodnie z przesłanym przez wystawcę zestawieniem i warunkami niniejszej umowy tj. wystawić i przesłać wystawcy fakturę VAT na kwotę brutto odpowiadającą 100% wartości przesłanego przez wystawcę miesięcznego zestawienia sprzedaży pism autora.

4. Tytułem wynagrodzenia autor zapłaci wystawcy prowizję w wysokości 40% (słownie: czterdzieści procent) ceny brutto ze sprzedaży wzorów pism autora. Z tytułu prowizji wystawca wystawi autorowi fakturę VAT w terminie do końca 7 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po rozliczanym miesiącu, z danymi nabywcy zgodnymi z danymi podanymi przez autora w procesie rejestracji konta autora w serwisie. Autor wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz na przesłanie faktury VAT w formacie pdf na adres poczty elektronicznej wskazany w procesie rejestracji konta autora w serwisie.

5. Wystawca ma prawo do potrącenia przysługującej mu należności z tytułu prowizji, o której mowa w §5 pkt 4 z należności autora, o której mowa w §5 pkt 3. Autor wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez wystawcę.

6. Wystawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz na przesłanie faktury VAT w formacie pdf na adres poczty elektronicznej wystawcy faktura@lexshop.com.pl

7. Po dokonaniu potrącenia, o którym mowa w §5 pkt 5, wystawca dokona zapłaty na rzecz autora. Warunkiem dokonania zapłaty jest otrzymanie prawidłowo wystawionej faktury VAT od autora. Wystawca dokona zapłaty w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT autora.

§6

Odpowiedzialność


1. Za treść i zawartość wzoru pisma oraz publikacji zawartej w serwisie, w szczególności za ich zgodność z aktualnym stanem prawnym ponosi odpowiedzialność jego autor udostępniający poszczególny wzór pisma prawnego lub publikację w serwisie.

2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, zawartość oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym wzoru pisma i publikacji zawartej w serwisie internetowym.

3. Wystawca oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania wzoru pisma, w tym w szczególności za skorzystanie przez użytkownika ze wzoru pisma prawnego bez dostosowania go do indywidualnej sprawy użytkownika. Wystawca zaleca użytkownikowi przed wysłaniem pisma zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata, czy też doradcy podatkowego w jego indywidualnej sprawie lub też powierzyć prowadzenie całej sprawy radcy prawnemu, adwokatowi lub doradcy podatkowemu.

4. Wystawca oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osiągnięcie lub nieosiągnięcie przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołanie lub niewywołanie zamierzonego skutku prawnego, przy wykorzystaniu wzoru pisma. Wystawca zaleca użytkownikowi przed wysłaniem pisma zasięgnąć porady prawnej u radcy prawnego lub adwokata, czy też doradcy podatkowego w jego indywidualnej sprawie lub też powierzyć prowadzenie całej sprawy radcy prawnemu, adwokatowi lub doradcy podatkowemu.

 1. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu lub jego wadliwe działanie z przyczyn od niego niezależnych.

 2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania po stronie autora, w szczególności za zablokowanie lub przesłanie do skrzynki spam wiadomości e-mail od wystawcy przez konto poczty elektronicznej autora lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub telefonie lub innym urządzeniu mobilnym autora.

 3. Wystawca zastrzega możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych serwisu. W przypadku planowanej przerwy technicznej wystawca zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie serwisu.

 4. Wystawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości, niepełności lub nieaktualności danych zawartych we wzorach pism oraz publikacjach autora. Autor jest zobowiązanych do aktualizacji swych wzorów pism i publikacji w zależności od zmiany przepisów lub orzecznictwa.

 5. Autor zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką może ponieść wystawca z tytułu roszczeń osób trzecich wskutek sprzeczności wzorów pisma prawnych i publikacji autora z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Autor zobowiązuje się zwolnić wystawcę z jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich, w związku z wykorzystaniem przez Wystawcę zgodnie z umową wzorów pisma prawnych i publikacji.

§7

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres usługodawcy lub na adres e-mail: reklamacja@lexshop.com.pl

2. Autor powinien w reklamacji określić swoje dane umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację usługi której reklamacja dotyczy, czas i miejsce reklamowanej usługi, która stanowi podstawę reklamacji, przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania oczekuje od wystawcy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do serwisu.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysyłana na wskazany w reklamacji adres e-mail użytkownika lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

5. W razie uwzględnienia reklamacji usługa zostanie dokona ponownie. W razie odmowy uznania reklamacji administrator uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

§8

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych autora podanych w procesie rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym koncie autora odbywa się za zgodą autora. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia danych lub konta użytkownika. Powyższe oświadczenie należy przesłać na adres właściciela serwisu lub na adres e-mail: daneosobowe@lexshop.com.pl

3. Dane osobowe autora przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy między serwisem a autorem oraz umowy pomiędzy serwisem a użytkownikiem.

4. Przekaz danych i informacji oraz dokonywanie transakcji internetowych w serwisie oparte są na protokole SSL wykorzystującym 128-bitowe szyfrowanie danych. Protokół jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi e-commerce i zapewnia pełną poufność i ochronę wszelkich przekazanych informacji, a także informacji zwrotnych.

5. Autor przyjmuje do wiadomości, iż serwis korzysta z plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie przez autora z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację na korzystanie z ww. technologii.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym autora i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z  administratorem m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Serwis korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach świadczenia usług oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług;

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies?

W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zapoznanie się i zastosowanie się do instrukcji dostawcy używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Korzystanie przez autora z serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza umowy zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 3. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę. W szczególności wystawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy i zablokowania konta autora bez zachowania ww. terminu oraz tym samym wstrzymania świadczenia usługi wystawiania pism autora w przypadku stwierdzenia przez wystawcę niedozwolonego korzystania przez autora z serwisu lub naruszenia przez autora praw osób trzecich, a o czym autor zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Wystawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy i zlikwidowania konta autora bez zachowania ww. terminu także w przypadku, gdy autor w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy nie opublikuje w serwisie żadnego wzoru pisma prawnego ani żadnej publikacji.

 4. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia przesłania go autorowi na wskazany adres e-mail.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego. Strony zgodnie oświadczają, iż będą dążyły do rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów na drodze polubownej w wzajemnym poszanowaniu swych praw.