Informacja

Zamknij informację
Zgłoszenie szkody z OC spółdzielni mieszkaniowej 04.01.2014
Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie o zadośćuczynienie za krzywdę i o inne roszczenia z ubezpieczenia OC spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wypadku na dziurawym, krzywym chodniku, drodze etc. Aby uzyskać informację, gdzie jest ubezpieczona dana spółdzielnia mieszkaniowa należy wysłać do niej wniosek o wskazanie polisy OC – wniosek taki jest w Lexshop. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Ubezpieczyciel winien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wpływu pisma. Od 31 dnia przysługują Państwu odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Wzór liczy z komentarzem radcy prawnego 7 stron.
czytaj więcej >>>
wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS 03.01.2014
Jeżeli ZUS odmówi Ci przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z ustawy wypadkowej, to od decyzji odmownej ZUS przysługuje Ci odwołanie do sądu. Poniższe pismo dotyczy sytuacji, gdy ZUS twierdzi, iż do wypadku przy pracy jakoby doszło tylko i wyłącznie z powodu Twojego rażącego niedbalstwa i dlatego ZUS odmawia Ci świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy pracy z ustawy wypadkowej. Odwołanie wnosisz do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS. Postępowanie sądowe przeciwko ZUS jest wolne od opłat, a więc nie musisz uiścić opłaty sądowej, ani zaliczek na biegłych w toku sprawy sądowej.
czytaj więcej >>>
Jak zostać oskarżycielem posiłkowym? 31.12.2013
Poniżej znajduje się oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym, które winien złożyć pokrzywdzony do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, celem umożliwienia mu i zapewnienia prawa do udziału w całym postępowaniu, zadawania pytań, składania wniosków dowodowych, obecności na sali rozpraw, itp.
czytaj więcej >>>
Wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem 30.12.2013
Wniosek dotyczy sytuacji gdy ojciec dziecka chce uregulowania przez Sąd jego kontaktów z dzieckiem w szczegółowy sposób, z określeniem dni i godzin. Uregulowanie dotyczy również okresów świąt i wakacji. Najczęściej wnioski takie składane są w sytuacji gdy matka dziecka utrudnia kontakty ojca z dzieckiem, czy je uniemożliwia oraz gdy ojciec dziecka chce mieć je szczegółowo i jasno uregulowane. Sądowe uregulowanie pozwala na dalsze egzekwowanie spotkań gdyby nie dochodziły dalej do skutku. Wzór powstał w oparciu o doświadczenie wielu spraw sądowych. Wzór zawiera 4 strony plus pisemny komentarz opisujący praktyczne aspekty postępowania sądowego oraz opłat związanych z wnioskiem i trybu postępowania.
czytaj więcej >>>
Utworzenie i rejestracja stowarzyszenia zwykłego 29.12.2013
Poniżej znajdują się wzory dokumentów niezbędnych dla rejestracji stowarzyszenia zwykłego: • regulamin stowarzyszenia, • uchwała o utworzeniu stowarzyszenia, • lista założycieli, • informacja do organu nadzoru o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, • wniosek o wydanie zaświadczenia o utworzeniu stowarzyszenia.
czytaj więcej >>>